Temperaturowy współczynnik rezystancji i jego znaczenie w układach elektronicznych.

Temperaturowy współczynnik rezystancji (α lub TWR) jest jednym z głównych parametrów używanych do charakteryzowania rezystorów. Definicja fizyczna temperaturowego współczynnika rezystancji głosi, że jest to względna zmiana rezystancji danego materiału przy zmianie temperatury o 1K, wyrażona w K-1. Dla metali zależność ta jest w przybliżeniu liniowa i może być opisyna poniższym wzorem:   $latex R_{T}=R_{0}(1 +\alpha\Delta T)&bg=fcfcfc&fg=777777&s=3$   po […]

Continue reading