Temperaturowy współczynnik rezystancji i jego znaczenie w układach elektronicznych.

Temperaturowy współczynnik rezystancji (α lub TWR) jest jednym z głównych parametrów używanych do charakteryzowania rezystorów. Definicja fizyczna temperaturowego współczynnika rezystancji głosi, że jest to względna zmiana rezystancji danego materiału przy zmianie temperatury o 1K, wyrażona w K-1. Dla metali zależność ta jest w przybliżeniu liniowa i może być opisyna poniższym wzorem:

 

$latex R_{T}=R_{0}(1 +\alpha\Delta T)&bg=fcfcfc&fg=777777&s=3$

 

po przekształceniu otrzymujemy wzór:

 

$latex \alpha=\frac{\Delta R}{R_{0}\Delta T}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=3$

 

gdzie:

$latex R_{T}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$ - rezystancja w temperaturze $latex T[\Omega]&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$

$latex R_{0}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$ - rezystancja w temperaturze odniesienia $latex T_{0}[\Omega]&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$

$latex \Delta R&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$ - zmiana rezystancji równa $latex R_{T} - R_{0}[\Omega]&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$

$latex \Delta T&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$ - zmiana temperatury równa $latex T - T_{0}[K]&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$

$latex \alpha &bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$ - temperaturowy współczynnik rezystancji $latex [K^{-1}]&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$

 

Przykładowe wartości temperaturowego współczynnika dla różnych metali:

Materiał Współczynnik temperaturowy
Srebro $latex 4,1 \cdot 10^{-3}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$
Miedź $latex 4,3 \cdot 10^{-3}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$
Glin $latex 4,4 \cdot 10^{-3}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$
Wolfram $latex 4,5 \cdot 10^{-3}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$
Żelazo $latex 6,5 \cdot 10^{-3}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$
Platyna $latex 3,9 \cdot 10^{-3}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$
Manganin $latex 0,002 \cdot 10^{-3}&bg=fcfcfc&fg=777777&s=1$

 

W notach katologowych rezystorów najczęściej wyraża się jednak temperaturowy współczynnik rezystancji w $latex [ppm/C^{0}]&bg=fcfcfc&fg=777777&s=0$  określony poprzez następujący wzór:

 

$latex \alpha=\frac{\Delta R}{R_{0}\Delta T}10^{-6} &bg=fcfcfc&fg=777777&s=3$

 

Poniżej zrzut ekranu z przekładowej noty katalogowej dla rezystora MF0207FTE-10K2 od firmy Yageo:

MF0207FTE-10K2 datasheet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.